Informacja Skarbnika


Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
(Dz. U. nr 174 poz. 1038) Wysokość miesięcznej składki określona jest w Uchwale nr 19
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.


Składkę członkowską na rzecz samorządu należy opłacić w wysokości:


1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki/położnej na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.


2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,


3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, pielęgniarki/położne wykonujące zawód na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie, emerytki, rencistki pracujące w zawodzie, pielęgniarki, położne wpisane na listę członków OIPiP lecz nie wykonujące zawodu, pielęgniarki i położne wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.


Składka członkowska w roku 2015 wynosi 41,40 zł


Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,

2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.


Skutkiem nie opłacania składki członkowskiej może być wszczęcie postępowania egzekucyjnego na drodze administracyjnej na podstawie art. 92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 kodeksu cywilnego).


Składki członkowskie są płatne miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.


Wysokość składki członkowskiej w przypadku uzyskiwania dochodów u więcej niż jednego pracodawcy obliczana jest od najwyższego miesięcznego wynagrodzenia.


Składki członkowskie można opłacać w Biurze OIPiP (kasa czynna w godz. 11.00 - 16.00)
lub na rachunek bankowy Okręgowej Izby w Tarnowie - Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001 • Opłata za wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 80,00 zł.

 • Opłata za zmianę wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 40,00 zł.

 • Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wynosi 239,00 zł.

 • UWAGA!

  Zgodnie z Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  Dz. U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039) - pielęgniarki i położne, które zmieniły:

 • nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • miejsce pracy,
 • lub ukończyły kształcenie podyplomowe
 • są obowiązane do niezwłocznego złożenia informacji w Biurze OIPiP w Tarnowie celem uzupełnienia danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.