SKARBNIK INFORMUJE - wysokość składki członkowskiej


Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określa Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z 1 lipca 2011 roku ( Dz. U. Nr 174 poz 1038) pielęgniarki i położne zobowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.


Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego odprowadzają składkę członkowską w wysokości 1% od wynagrodzenia zasadniczego.


Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej ; indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej odprowadzają składkę członkowską w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

W roku 2015 wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 41,40 zł.


Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze, rencie, lub świadczeniu przedemerytalnym odprowadzają składkę członkowska w wysokości 0,5% otrzymywanej emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego.


Pielęgniarki i położne pracujące więcej niż u jednego pracodawcy winny opłacać składkę z jednego źródła przychodów, z tego z którego wysokość składki jest wyższa.


Wszystkie pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych danej Okręgowej Izby wykonujące bądź nie wykonujące zawodu pielęgniarki lub położnej mają obowiązek odprowadzania miesięcznej składki członkowskiej na rzecz samorządu.


Z opłacania składek członkowskich zwolnione są tylko pielęgniarki i położne , które są:

  • bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • przebywające na urlopach wychowawczych
  • pobierające zasiłek rehabilitacyjny
  • zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek o zaprzestaniu wykonywania zawodu

  • Składki członkowskie są opłacane miesięcznie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Składki członkowskie na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie można odprowadzać na rachunek bankowy Okręgowej Izby:

    Krakowski Bank Spółdzielczy Nr 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001


    Zaległe składki członkowski za okres 3 lat podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r ( Dz. U. Nr 174 poz 1038)