Wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

SKARBNIK INFORMUJE

 

Obowiązkowa przynależność do Samorządu Zawodowego

 

W polskim systemie prawnym jest ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

 

Ustawa ta ustanawia nakaz członkostwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

 

Art. 11. ww. ustawy mówi cyt.

 

2. Członkowie samorządu są obowiązani:

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

3) przestrzegać uchwał organów izb;

4) regularnie opłacać składkę członkowską;

5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składki za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w przypadku braku uregulowania składki członkowskiej przez członka samorządu ma tylko i wyłącznie roszczenie w stosunku do pielęgniarki/położnej a nie w stosunku do zakładu pracy. To pielęgniarka/położna upoważnia swój zakład pracy do potrącania z jej poborów składek członkowskich. Na pielęgniarce/położnej ciąży obowiązek powiadomienia Okręgowej Izby o:

 

1. Przebywaniu na bezrobociu, pod warunkiem ze jest zarejestrowana w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

2. zaprzestaniu wykonywania zawodu ( złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*

3. wykonywaniu zawodu wyłącznie w formie wolontariatu,

4. przebywaniu na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

5. pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego lub pielęgnacyjnego lub zasiłku z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,

7. pobieraniu zasiłku chorobowego z ZUS - bez stosunku pracy.

8. zaprzestaniu pracy i posiadania statusu emeryta lub rencisty lub pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.

 

Osoby niewykonujące zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian, które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

 

 

Obowiązek opłacania składek członkowskich!

 

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta bankowego:

KBS 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001

z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz za jaki miesiąc dotyczy przelew.

 

Termin płatności do piętnastego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2023 r.

 

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2022 roku, które wyniosło 6965,84 zł..

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:


od 01 stycznia 2023 r. wynosi 52,24 zł miesięcznie..


Dotyczy pielęgniarek, położnych:

1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,

2. innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia),

3. pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych).Wysokość opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w roku 2023 wynosi 400,00 złDochodzenie przed sądem i egzekucja zaległych składek


Zgodnie z art. 59 ustawy egzekucja ta będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.