Wysokość opłat w 2023 r.

  • Składka członkowska - 52,24 zł/miesiąc dla: osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych wyżej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
  • Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 134 zł.
  • Wpis zmian w rejestrze indywidualnych/grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
    - 67 zł.
  • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - 400,00 zł
  • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów UE - 104,70 zł