Społeczne i medyczne aspekty starzenia się

Zakład Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie oraz Koło PTP w Tarnowie organizują Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Społeczne i medyczne aspekty starzenia się" konferencja planowana jest na dzień
22 stycznia 2015 r. w godzinach od 9.00-16.00, w budynku C/017 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.


Zgłoszenia na konferencję można dokonać telefonicznie pod nr telefonu (14) 696-54-54; (14) 696-54-55 lub osobiście w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie, ul. Południowa 10.


Program konferencji

Pielęgnacja pacjenta z portem naczyniowym

Ośrodek Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie rozpoczyna nabór na: kurs dokształcający "Pielęgnacja pacjenta z portem naczyniowym" program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

 • Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/położnych.

 • Cel kształcenia:

  Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznawania najważniejszych problemów pielęgnacyjnych związanych z założonym portem naczyniowym oraz podejmowania niezbędnych działań w powyższym zakresie zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną.


  Planowany termin rozpoczęcia kursu:

  20.01.2014 godz. 9:00 siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  ul. Południowa 10


 • Czas trwania kształcenia wynosi łącznie 10 godzin dydaktycznych, w tym:
  - zajęcia teoretyczne: 5 godzin - 20.01.2014
  - ćwiczenia w warunkach symulowanych 5 godzin ? grupy 5-6 osobowe
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 150 PLN
 • Minimalna liczba uczestników: 30 osób
 • Sposób zapłaty: przelewem na nr rachunku 71 1240 4302 1111 0010 5343 2509.
 • Wymagane dokumenty:
  - karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie,
  - kserokopia prawa wykonywania zawodu (1 strona + strony z naniesionymi zmianami).
 • Termin składania dokumentów: do dnia 15 stycznia 2015 r.
 • Sposób złożenia dokumentów:
  - w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10
  - on-line ze strony www.v-med.pl
  - faxem: (16) 648 56 80
  - pocztą na adres: Ośrodek Kształcenia VITAL-MED Sp. zoo., 37-200 Przeworsk,
  ul. Niepodległości 59.

 • Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.2003.197.1923)


  karta zgłoszenia

  Regulacje prawne (III edycja)

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne na szkolenie które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek) czytaj więcej...  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Regulacje prawne

  Materiały ze szkolenia, które odbyło się w dniu 27 listopada 2014.

  - prezentacja

  - wzory druków  Kursy kwalifikacyjne

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na płatne kursy kwalifikacyjne:

 • w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )
 • w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )

 • Do szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:


  1) posiada prawo wykonywania zawodu;

  2) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;


  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać będą się w Tarnowie.


  Planowany termin rozpoczęcia druga połowa października 2014 r. Karty zgłoszeniowe wraz z dokumentami proszę składać pocztą lub osobiście na adres : Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych , ul. Południowa 10 w Tarnowie lub drogą internetową na adres organizatora: www.v-med .pl.


  formularz zgłoszeniowy

  Kurs Pielęgniarstwa Transplantacyjnego

  Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatny kurs współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych Do udziału w szkoleniach zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących
  w ośrodkach/klinikach transplantacyjnych lub innych zakładach opieki zdrowotnej.
  czytaj więcej
  ...


  Nowe bezpłatne kursy

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
  w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
  zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...


  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.