Regulacje prawne (II edycja)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne na szkolenie które odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 godz. 10.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek) czytaj więcej..."Położna w życiu kobiety"

Serdecznie zapraszamy na IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
DLA POŁOŻNYCH "POŁOŻNA W ŻYCIU KOBIETY", która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2014 r. w Hotelu Meta, Szczyrk, ul. Skośna 4.

Tematyka konferencji obejmuje rolę położnej w najważniejszych wydarzeniach w życiu kobiety od dobrych narodzin, po trudną menopauzę. czytaj więcej..."Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
i "Pielęgniarstwo ratunkowe"

Ośrodek Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, iż będzie realizatorem pakietu obejmującego kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" i kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo ratunkowe" dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego: "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Miejsce szkolenia: Tarnów, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Południowa 10

Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień/październik 2014 r.


NABÓR ZAKOŃCZONO 08.10.2014 r.Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne
- mamy jeszcze wolne miejsca

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne:


 • w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego program przeznaczony dla pielęgniarek
  (25 miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych)
 • w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego program przeznaczony dla pielęgniarek
  (25 miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych)
 • w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej program przeznaczony dla pielęgniarek (25 miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych)
 • w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego program przeznaczony dla pielęgniarek
  (25 miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych)

 • Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która złoży:

  1) wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (formularz zgłoszeniowy),

  2) kopie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

  3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy, w okresie ostatnich 5 lat; (ważność dokumentu 30 dni, proszę o złożenie po ogłoszeniu daty postępowania kwalifikacyjnego)

  oraz:

  została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przeprowadzenie egzaminu wstępnego- test).


  Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie na specjalizację w danej dziedzinie - pielęgniarka i/lub położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą zostać zakwalifikowane do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji oraz w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych zgodnie z art. 70 ust. 5-7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( t.j.: Dz.U. Nr 174/2011, poz. 1039 z poźn. zm.).


  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać będą się w Tarnowie.


  Planowany termin rozpoczęcia druga połowa października 2014 r. Karty zgłoszeniowe wraz dokumentami proszę składać pocztą lub osobiście na adres: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych , ul. Południowa 10 w Tarnowie lub drogą internetową na adres organizatora: www.v-med .pl.


  formularz zgłoszeniowy

  Kursy kwalifikacyjne

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na płatne kursy kwalifikacyjne:

 • w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )
 • w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )

 • Do szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:


  1) posiada prawo wykonywania zawodu;

  2) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;


  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać będą się w Tarnowie.


  Planowany termin rozpoczęcia druga połowa października 2014 r. Karty zgłoszeniowe wraz z dokumentami proszę składać pocztą lub osobiście na adres : Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych , ul. Południowa 10 w Tarnowie lub drogą internetową na adres organizatora: www.v-med .pl.


  formularz zgłoszeniowy

  Kurs Pielęgniarstwa Transplantacyjnego

  Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatny kurs współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych Do udziału w szkoleniach zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących
  w ośrodkach/klinikach transplantacyjnych lub innych zakładach opieki zdrowotnej.
  czytaj więcej
  ...


  Nowe bezpłatne kursy

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
  w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
  zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...


  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.