Bezpłatne szkolenia

Klinika ffx w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia podyplomowe finansowane ze środków unijnych
APEL
Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i Pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania


Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Pielęgniarze,


w styczniu 2016 roku, przy Ministerstwie Zdrowia, został powołany Zespół do spraw ustawy POZ. Skład zespołu stanowią 24 osoby, w tym tylko 4 pielęgniarki i 1 położna, pozostali członkowie to lekarze POZ.

Zamierzeniem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła jest centralizacja opieki zdrowotnej, a właściwie, służby zdrowia, bo takie nazewnictwo chce wprowadzić.


Znów będziemy służyć, a nie pracować i zarabiać!


W POZ już wprowadził (na razie pilotażowo) Koordynowaną Opiekę nad kobietą w Ciąży (KOC), która w znacznym stopniu ogranicza, a raczej likwiduje samodzielne praktyki położnicze. Dalsze plany to koordynowana opieka POZ, której podstawą ma być wspólna lista pacjentów (lekarza, pielęgniarka, położna) i tworzenie zespołów lekarskopielęgniarskich, z przywódczą rolą, tylko i wyłącznie, lekarza POZ.


Protestujemy przeciwko takim planom!


Chcemy być partnerami a nie wykonawcami zleceń lekarskich!


Samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze doskonale funkcjonują na rynku świadczeń medycznych co przekłada się na wysoką jakość tych świadczeń. Szkolimy się, udoskonalamy nasze umiejętności - wszystko za własne pieniądze. Nie robimy tego dla kolejnych certyfikatów czy dyplomów, tylko po to żeby zapewnić dobrą opiekę ludziom, którzy nam zaufali i nas wybrali.


Nie godzimy się na:

 • likwidację samodzielnych praktyk pielęgniarek i położnych!
 • ograniczanie naszego prawa do swobody działalności gospodarczej!
 • zepchnięcia nas do roli podwykonawcy i pomocnicy lekarza!
 • ograniczanie prawa pacjenta do wyboru pielęgniarki i położnej!

Wasze wsparcie jest nam teraz bardzo potrzebne i serdecznie o nie prosimy!


Poprzyjcie nas, poprzez:

 • obecność i wypowiadanie swoich opinii na: https://www.facebook.com/kopiporg/, http://kopip.org/, https://www.facebook.com/events/803238743139785/
 • upublicznienie problemu pielęgniarek i położnych
 • okazanie wsparcia, również, jeśli zajdzie taka potrzeba, poprzez udział w demonstracjach

Dzisiaj My - jutro Wy!


Pielęgniarki, Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowaniaInformacja dla Pielęgniarek Pediatrycznych

Koleżanki i koledzy - członkowie PSPP

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych przypomina o obowiązku statutowym opłacania składek członkowskich w wysokoœci 2zł za miesiąc – 24 zł rocznie.
Prosimy o uregulowanie zaległych wpłat w ciągu najbliższego miesiąca tj. do 10 czerwca 2016 roku. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku za ostatnie 2 lata zgodnie z paragrafem 13 punkt 2 statutu PSPP zostaną wykreœlone z listy członków na najbliższym walnym zebraniu Stowarzyszenia dnia 22 czerwca 2016 r.


Z poważaniem
E. Dróżdż-Kubicka
Prezes PSPP"Postępowanie z raną przewlekłą"
Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek
- 2 czerwca 2016 r.


Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Budynek C/017


Organizatorzy:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, Zakład Pielęgniarstwa
Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie, Evereth Publishing Sp. z o.o.


Koordynator i Opiekun Naukowy:

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski - Vice Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Główny Partner Konferencji:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych


Pod patronatem:

Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran


Patronat Medialny:

Magazyn medyczny "Forum Leczenia Ran"


08.00 - 09.00 Rejestracja uczestników

11.40 - 12.10 Przerwa kawowa

09.00 - 14.30 Wiodące tematy:

 • Problematyka leczenia ran o różnej etiologii - owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa
 • Ogólne i miejscowe postępowanie z raną przewlekłą
 • Antyseptyka i opatrunki
 • Mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej
 • Leczenie podciśnieniem - terapia NPWT
 • Kompresjoterapia

 • Wykładowcy: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, mgr Elżbieta Szkiler,
  mgr Dominika Szcześniak, mgr Krzysztof Sumiński, mgr Anna Kiepura, mgr Robert Pałecki


 • Udział w szkoleniu bezpłatny
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty, materiały edukacyjne.
 • W przerwie między wykładami: kawa, herbata
 • Czas trwania konferencji: 6 godzin

 • Zgłoszenia na konferencję można dokonać telefonicznie pod numerem:
  146965454; 14 6965455 lub osobiście w biurze OIPiP w Tarnowie
  ul. Południowa 10 do dnia 25maja 2016 r.


  Ilość miejsc ograniczona.


  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów i wykładowców.  Nowe kursy

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych planuje uruchomienie w najbliższym czasie następujących kursów:


 • Kurs specjalistyczny "Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla pielęgniarek",
 • Kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych",
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie karty zgłoszenia
  wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu.


  W przypadku kursu kwalifikacyjnego wymagane jest też potwierdzenie
  co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Konkurs

  Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
  które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
  w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
  wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
  . Więcej informacji o projekcie można znaleźć
  na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.