Godziny pracy biura

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r. biuro izby
czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00."Aspekty prawne wykonywania zawodu położnej
w świetle obowiązujących aktów prawnych"

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie zaprasza Położne na szkolenie: "Aspekty prawne wykonywania zawodu położnej
w świetle obowiązujących aktów prawnych", 29 września 2014 godz. 11.00
- czytaj więcej...Bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie,
we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych informuje, iż będzie realizowany
bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego" prowadzony w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej...Ważne

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
(art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).Obowiązek zgłaszania zmian

Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

- zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie we współpracy z Ośrodkiem prowadzącym kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych "VITAL-MED" w Przeworsku planuje rozpocząć we wrześniu 2014 roku szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek (czas trwania 24 miesiące, zakończone egzaminem państwowym)

 • Koszt specjalizacji to 2.800 zł, możliwość wpłaty w ratach miesięcznych.

 • Osoby zainteresowane kształceniem specjalizacyjnym proszone są o wypełnienie
  karty zgłoszeniowej i złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w biurze OIPiP
  w Tarnowie ul. Południowa 10 codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.


  Termin składania zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2014 r.


  Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat

 • karta zgłoszeniowa

  Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
  z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje, iż będzie realizować kurs specjalistyczny KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM
  Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO w ramach projektu systemowego pn.: "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej...


  Kurs Pielęgniarstwa Transplantacyjnego

  Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatny kurs współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych Do udziału w szkoleniach zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących
  w ośrodkach/klinikach transplantacyjnych lub innych zakładach opieki zdrowotnej.
  czytaj więcej
  ...


  Nowe bezpłatne kursy

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
  w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
  zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...