Terminy postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje!


1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Egzamin testowy: 18 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 (wtorek)
Budynek szkoleniowy OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10


Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

 • B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Podstawy pielęgniarstwa,
  Czelej, Lublin 2004,
 • L. Wołowicka, D. Dyk , Anestezjologia i intensywna opieka,,
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,
 • Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.,
 • Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej.

 • 2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego


  Egzamin testowy: 19 sierpnia 2015 r. godz. 12.00 (środa)
  Budynek szkoleniowy OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10


  Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

 • B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Podstawy pielęgniarstwa,
  Czelej, Lublin 2004,
 • E. Walewska, Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego,
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006,
 • Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.,
 • Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej.

 • 3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego


  Egzamin testowy: 19 sierpnia 2015 r. godz. 14.00 (środa)
  Budynek szkoleniowy OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10


  Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

 • B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Podstawy pielęgniarstwa,
  Czelej, Lublin 2004,
 • Bogusław Pawlaczyk, Pielęgniarstwo pediatryczne,
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007,
 • Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.,
 • Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r.,
 • Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej.


 • Bezpłatne specjalizacje realizowane w Nowym Sączu

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki do wzięcia udziału w szkoleniach specjalizacyjnych dofinansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych


 • UWAGA - zmiana godzin pracy biura OIPiP

  Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r.
  biuro OIPiP w Tarnowie czynne będzie w godz. 8.00 do 16.00.  Szkolenia specjalizacyjne

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie we współpracy
  z Ośrodkiem prowadzącym kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  w Rzeszowie MEDRES Bieniek Ryszard planuje zrealizować szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:


 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 • pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

 • Planowany termin rozpoczęcia ww. specjalizacji: sierpień 2015 r.

  Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10.


  Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu testowego o terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie)

 • Wnioski należy składać w biurze OIPiP w Tarnowie od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 - 16.00


  Wniosek do pobrania


  Do wniosku należy dołączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz potwierdzenie wykonywania zawodu pielęgniarki co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

  Liczba miejsc refundowanych ograniczona do 25 osób.

  Dalsze miejsca podlegają opłacie przez uczestnika w wysokości 2.640 zł (możliwość opłaty w ratach).  Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

  Fundacja Razem Zmieniamy Świat, oraz TZMO SA zaprasza do udziału
  w XVIII Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej,
  która odbędzie się w Toruniu, w dniach 15-17 września 2015. Tytuł przewodni konferencji brzmi "Zrozumieć osobę niesamodzielną - trudne sytuacje w opiece długoterminowej". Jak co roku, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się wykładowcy
  z Polski i z zagranicy - z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz z Irlandii.


  Więcej informacji na stronie www.tdod.pl.  VIII Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
  Beskid Śląski 2015

  OkręgowaIzbaPielęgniarek i Położnych w Tarnowieserdecznie zaprasza na pieszą wędrówkę w dniach 10-11 października 2015 r. (czytaj więcej)  Szkolenia w ramach projektu
  "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

  Tematyka szkoleń będzie obejmowała podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w tym nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem geograficznego
  i społecznego zróżnicowania, jak również analizę metod przeciwdziałania tym nierównościom.

  Plan szkoleń

  Konkurs

  Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
  które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
  w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
  wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
  . Więcej informacji o projekcie można znaleźć
  na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.