Przewodniczące Związków Zawodowych
Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie zaprasza przewodniczące związków zawodowych pielęgniarek i położnych na spotkanie
na temat aktualnej sytuacji środowiska pielęgniarek i położnych z terenu działania
OIPiP w Tarnowie.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ul. Południowa 10.

Gościem spotkania będzie Pani Grażyna Gaj Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego.


Tematy spotkania:

 • Analiza zatrudnienia pielęgniarek i położnych na terenie działania
  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.
 • Problemy związane z wykonywaniem zawodu w podmiotach leczniczych
  działających na terenie działania OIPiP w Tarnowie.
 • Dyskusja na temat działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej
  pielęgniarek i położnych.

 • Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24 czerwca 2015 r.
  do biura OIPiP w Tarnowie pod nr tel. (14) 696 54 54 lub (14) 696 54 55.


  Z poważaniem


  Ewa Wrona
  Przewodnicząca ORPiP
  w Tarnowie  Konkurs

  Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
  które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
  w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
  wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
  . Więcej informacji o projekcie można znaleźć
  na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl  Rodzę - Mam prawa

  Zaproszenie do przystąpienia do koalicji "Rodzę - Mam prawa"

  - koalicja na rzecz egzekwowania praw kobiet w opiece okołoporodowej.

  Szczegóły...

  Wybory Samorządowe - VII kadencja

  W październiku 2015 roku kończy się kadencja organów Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych w Tarnowie. Od 25 maja br. rozpoczynają się wybory delegatów na Okręgowy
  Zjazd Pielęgniarek i Położnych przeprowadzane w rejonach wyborczych.

  Na zebranie wyborcze należy zabrać ze sobą dokument tożsamości lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.


  Za kryterium podziału rejonów wyborczych przyjęto:

 • miejsce wykonywania zawodu - podstawowe zatrudnienie,
 • dla pielęgniarek i położnych bez zatrudnienia - miejsce zamieszkania lub wskazany rejon wyborczy

 • Wykaz rejonów wyborczych, terminy zebrań wyborczych, ilość mandatów: wykaz


  Zgodnie z Art. 12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) - cyt.:


  "1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

  1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

  2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.


  2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

  1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

  2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

  3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

  4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2-8 - do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.


  3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki."


  Kandydować mogą pielęgniarki/położne/pielęgniarze zgłoszeni ustnie lub pisemnie przez siebie lub uczestnika zebrania wyborczego i wyrażający zgodę, a w przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu wyborczym, oprócz pisemnej zgody na kandydowanie powinni pisemnie przedstawić krótki przebieg pracy zawodowej i społecznej oraz program, wizję swojej pracy w samorządzie.


  Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowała rejestr wyborców, który obejmuje osoby wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego w Izbie na dzień 01.03.2015 r., którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

  Rejestr wyborców jest jawny i wgląd do niego umożliwiony jest w rejonach wyborczych obejmujących szpitale i Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10.


  Uchwały dotyczące wyborów:


  1) Uchwała nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r.
  w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków,

  2) Uchwała nr 218/VI R/2015 ORPiP w Tarnowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji Okręgowej Izby w Tarnowie i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej oraz ustalenia regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej,

  3) Uchwała nr 224/VI R/2015 ORPiP w Tarnowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji Okręgowej Izby w Tarnowie oraz określenia liczby delegatów na Okręgowy Zjazd z każdego rejonu wyborczego.


  wniosek o zmianę rejonu

  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.