INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie informuje,
że w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2015 r. biuro izby
czynne będzie w godz. 8.00 - 16.00.Postępowanie z raną przewlekłą

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, Zakład Pielęgniarstwa Instytutu
Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie, Evereth Publishing Sp. z o.o. zapraszają na konferencję
naukowo-szkoleniową "Postępowanie z raną przewlekłą", któa odbędzie się 09 marca 2015 r.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie - budynek C/017
czytaj więcej
...Kompleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

Ośrodek Szkoleniowy VITAL - MED Sp. z o.o. we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek
i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór kurs specjalistyczny KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO w ramach projektu systemowego pn.: "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej
...Wycieczka

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie planuje zorganizować dla członków OIPiP
w Tarnowie wycieczkę w pierwszych dniach czerwca 2015 r. Miejsce i dokładna data wyjazdu
i powrotu zależy od zebrania grupy 45 osób na jedną z poniższych propozycji.
czytaj więcej
...Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

Ośrodek Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie ogłasza nabór na: Płatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki/położnej do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskie, położniczej nad określoną grupą pacjentów/podopiecznych. Przygotowanie pielęgniarki, położnej do pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego oraz w stanach zagrożenia życia. czytaj więcej...Bezpłatna biblioteka

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...Regulacje prawne

Materiały ze szkolenia, które odbyło się w dniu 27 listopada 2014.

- prezentacja

- wzory drukówNowe bezpłatne kursy

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...


Ważne

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
(art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).Obowiązek zgłaszania zmian

Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

- zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.