Szkolenie dla kadry kierowniczej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
serdecznie zaprasza Kadrę Kierowniczą - Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarki Naczelne, Pielęgniarki Koordynujące, Pielęgniarki Oddziałowe
na szkolenie w dniu 3 marca 2016 godz. 9.00.


Miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ul. Południowa 10 (nowy budynek).


Tematy szkolenia:

1. Wybrane przypadki odpowiedzialności kadry kierowniczej

2. Mobbing w służbie zdrowia:

 • aspekty prawne i społeczne,
 • definicja mobbingu,
 • przyczyny mobbingu,
 • specyfika mobbingu w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • postępowanie w przypadku mobbingu,
 • prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi,
 • mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy.

 • Koszt udziału w szkoleniu: 20 zł.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.


  Ilość miejsc ograniczona (60 osób).


  Czas trwania szkolenia: 4 godziny.


  Zgłoszenia na szkolenie (nazwisko, imię uczestnika) prosimy przesłać pocztą elektroniczną: biuro@oipiptarnow.pl lub faxem pod numerem 146965454, 146965455
  lub telefonicznie (numery j.w.) do 26 lutego 2016 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.


  Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od wpisania się na listę uczestników
  szkolenia (brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy) w Biurze OIPIP w Tarnowie
  ul. Południowa 10 lub na konto OIPIP w Tarnowie z dopiskiem "częściowa opłata za szkolenie" nr rachunku: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001  Szkolenie dla pielęgniarek i położnych

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne
  na szkolenie w dniu 2 marca 2016 godz. 9.00.


  Miejsce szkolenia:

  Sala konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  ul. Południowa 10 (nowy budynek).


  Tematy szkolenia:

  1. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności.

  2. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki/położnej.

  3. Odpowiedzialność pracownicza pielęgniarki/położnej.

  4. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki/położnej.

  5. Tajemnica zawodowa.

  6. Odpowiedzialność za działania zespołowe.


  Szkolenie poprowadzi Agnieszka Fiutak - kancelaria Prawna LEXMEDI.


  Koszt udziału w szkoleniu: 20 zł.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.


  Ilość miejsc ograniczona (60 osób).


  Czas trwania szkolenia: 6 godzin.


  Zgłoszenia na szkolenie (nazwisko, imię uczestnika) można przesłać pocztą elektroniczną: biuro@oipiptarnow.pl lub faxem pod numerem 146965454, 146965455
  lub telefonicznie (numery j.w.) do 25 lutego 2016 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.


  Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od wpisania się na listę uczestników
  szkolenia (brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy) w Biurze OIPIP w Tarnowie
  ul. Południowa 10 lub na konto OIPIP w Tarnowie z dopiskiem "częściowa opłata za szkolenie" nr rachunku: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001  Ważne informacje dotyczące podwyżek w POZ

  (czytaj więcej)...

  Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"

  Prośba o pomoc w realizacji projektu Domu Seniora Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

  (czytaj więcej)...

  Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

  Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)  Szkolenia w ramach projektu
  "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

  Tematyka szkoleń będzie obejmowała podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w tym nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem geograficznego
  i społecznego zróżnicowania, jak również analizę metod przeciwdziałania tym nierównościom.

  Zaproszenie

  Wiadomośc o szkoleniu

  Zakres_danych

  Oświadczenie  Konkurs

  Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
  które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
  w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
  wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
  . Więcej informacji o projekcie można znaleźć
  na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl  Bezpłatna biblioteka

  W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
  Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.