Bezpłatna biblioteka

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...Szkolenia specjalizacyjne
- terminy postępowań kwalifikacyjnych


Terminy postępowań kwalifikacyjnych...Regulacje prawne (II edycja)
- nabór zakończono (brak wolnych miejsc)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne na szkolenie które odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 godz. 10.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie ul. Południowa 10 (nowy budynek) czytaj więcej..."Położna w życiu kobiety"

Serdecznie zapraszamy na IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
DLA POŁOŻNYCH "POŁOŻNA W ŻYCIU KOBIETY", która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2014 r. w Hotelu Meta, Szczyrk, ul. Skośna 4.

Tematyka konferencji obejmuje rolę położnej w najważniejszych wydarzeniach w życiu kobiety od dobrych narodzin, po trudną menopauzę. czytaj więcej...Kursy kwalifikacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia "VITAL-MED" Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na płatne kursy kwalifikacyjne:

 • w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )
 • w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego program przeznaczony dla pielęgniarek
  CENA KURSU: 1200 PLN ( możliwość płatności w ratach )

 • Do szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:


  1) posiada prawo wykonywania zawodu;

  2) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;


  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać będą się w Tarnowie.


  Planowany termin rozpoczęcia druga połowa października 2014 r. Karty zgłoszeniowe wraz z dokumentami proszę składać pocztą lub osobiście na adres : Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych , ul. Południowa 10 w Tarnowie lub drogą internetową na adres organizatora: www.v-med .pl.


  formularz zgłoszeniowy

  Kurs Pielęgniarstwa Transplantacyjnego

  Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na bezpłatny kurs współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych Do udziału w szkoleniach zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących
  w ośrodkach/klinikach transplantacyjnych lub innych zakładach opieki zdrowotnej.
  czytaj więcej
  ...


  Nowe bezpłatne kursy

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie
  w ramach projektu "Zdrowa konkurencja - wiedza, wsparcie i fakty"
  zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach czytaj więcej...


  Ważne

  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
  albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
  w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
  jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
  Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
  (art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).  Obowiązek zgłaszania zmian

  Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
  jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

  - zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


  Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.