Porozumienie z dnia 23 września 2015 r.

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia (czytaj więcej)Szkolenia w ramach projektu
"Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Tematyka szkoleń będzie obejmowała podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego, w tym nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem geograficznego
i społecznego zróżnicowania, jak również analizę metod przeciwdziałania tym nierównościom.

Zaproszenie

Wiadomośc o szkoleniu

Zakres_danych

OświadczenieKonkurs

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zaprasza położne,
które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału
w konkursie na realizatorów projektu: "Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia
wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia"
. Więcej informacji o projekcie można znaleźć
na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.plBezpłatna biblioteka

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy o możliwości bezpłatnego dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem (czytaj więcej)...Ważne

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają inne wymagania określone
w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu,
jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.
Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
(art. 97 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).Obowiązek zgłaszania zmian

Pielęgniarka, położna - prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru
jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania

- zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).


Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej w 2014 r. 38,50 zł.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, jest wolny od opłat.